ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಗೀತಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಏಕೋ ಏನೋ
ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಲತಾ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಬಾಳೆ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ
ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್