ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ
ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್