ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಶಂಕರ್ ನಾಗ್

ಗೀತೆಗಳು

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂಥ
  • ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
  • ಎಲ್. ವೈದ್ಯನಾಥ್

ಮನುಷ್ಯ

ದೇವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ದರ್ಜಿ, ಧೋಭಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail