ವೀರಕೇಸರಿ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ. ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಮೆಲ್ಲುಸಿರೇ ಸವಿಗಾನ
ಘಂಟಸಾಲ, ಪಿ. ಸುಶೀಲ