ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ

ಶ್ರೇಯಾ ಗೋಶಾಲ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅರ್ಜುನ್

ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ

ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ

ಶೀತಲವಾದೆ ನೀನು

ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ

ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ

ಶೀತಲವಾದಂತೆ ನೀನೆ ನೀನು

ನೂತನಳಾದಂತೆ ನಾನೇ ನಾನು

ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು|| ಪ ||

ಆ......

ಸಾಲದು ಇಡಿ ದಿನ ಜರೂರಿ ಮಾತಿಗೆ

ಕಾದಿದೆ ಸದಾ ಮನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಓ...

ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಣೆ ಗೀಣೆ

ಸಾಕು ನೀನೀಗ ಬಂದರೇನೆ

ಅಗೋಚರ ಅಗೋಚರ

ನಾ ಕೇಳಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಇಂಚರ

ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೀಗ ಮಾಡಿದೆ

ಕಾಯಿಸಿ ಸತಾಯಿಸಿ ಅದೇಕೆ ಕಾಡಿದೆ ಓ...

ಸ್ವಪ್ನವ ತಂದ ನೌಕೆ ನೀನು

ಸುಪ್ತವಾದಂತ ತೀರ ನಾನು

ಅನಾಮಿಕ ಅನಾಮಿಕ

ಈ ಯಾಣಕ್ಕೀಗ ನೀನೆ ನಾವಿಕ