ಮೈಸೂರು ದಸರಾ

ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಎಂ. ರಂಗರಾವ್

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ

ಚೆಲ್ಲಿದೆ ನಗೆಯಾ ಪನ್ನೀರಾ || ಪ ||

ಚಾಮುಂಡಿ ಮಹಿಷನ ಕೊಂದ ಮಹಾರಾತ್ರಿ

ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮವ ಸೋಲಿಸಿದ ರಾತ್ರಿ

ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಮಂಗಳ ರಾತ್ರಿ

ಮನೆ ಮನೆ ಬೆಳಗುವ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ || 1 ||

ಮಹಾನವಮಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ

ಮಹಾತಾಯ ಚರಣದಿ ವರವನು ಬೇಡಿ

ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿ

ಕೊಂಡಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಶುಭ ನವರಾತ್ರಿ || ೨ ||

ಶತ್ರುವ ಅಳಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರವ ಹೂಡಿ

ಬಡತನ ಹರಿಸಲು ಪಂಥವ ಮಾಡಿ

ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ನಾವ್ ಜೊತೆ ನೀಡಿ

ದುಡಿಯೋಣ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನು ಹಾಡಿ || ೩ ||