ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ || ಪ ||

ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ

ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ || ಅ.ಪ. ||

ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನ ದೇವಿಸುತನೆ

ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರೀಯನೇ

ಕಟಿತಟಾಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ

ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಧಾರನೆ || 1 ||

ಬಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಪದಕನೆ

ಬಾಹು ಹಸ್ತ ಚತುಷ್ಕನೇ

ಇಟ್ಟ ತೊಡುಗೆಯ ಹೇಮ ಕಂಕಣ

ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಧಾರನೆ || ೨ ||

ಕುಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಂಬೋದರನೆ

ಇಕ್ಷು ಚಾಪನ ಗೆಲಿದನೇ

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಶ್ರೀಪುರಂದರ

ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೆ || ೩ ||