ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೇ

ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕು || ಪ ||

ನಾಯಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಾಯಬೇಕು || 1 ||

ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದರೇನು ಮಾಡುವೇ?

ಬೌ ಬೌ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವೆ || ೨ ||

ಜಾಣ ಮರಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತರುವೆನು

ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತಿರುವೆನು || ೩ ||

ಬಾಲಕರುಲಾಲಿಕವಿತೆಮಕ್ಕಳು

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail