ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ

ಒಂದಿರುಳು ಕನಸಿನಲಿ ನನ್ನವಳ ಕೇಳಿದೆನು

ಚೆಂದ ನಿನಗಾವುದೆಂದು -

ನಮ್ಮೂರು ಹೊನ್ನೂರು, ನಿಮ್ಮೂರು ನವಿಲೂರು

ಚೆಂದ ನಿನಗಾವುದೆಂದು

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ

ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ?

ನಮ್ಮೂರ ಮಂಚದಲಿ ನಿಮ್ಮೂರ ಕನಸಿದನು

ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆ?

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ

ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ? - ಎನ್ನರಸ,

ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದಳಾಕೆ

ತೌರೂರ ದಾರಿಯಲಿ ತೆಂಗುಗಳು ತಲೆದೂಗಿ

ಬಾಳೆಗಳು ತೋಳ್ ಬೀಸಿ;

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯ ವರಿಸಿ

ಬಳಕುತಿರೆ ಕಂಪ ಸೂಸಿ

ನಗುನಗುತ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬರುತಿರಲು

ನಿಮ್ಮೂರ ಸಂತೆಗಾಗಿ,

ನವಿಲೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೊನ್ನೂರೆ ಸುಖವೆಂದು

ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಪ್ರೇಮ ಕೂಕಿ

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ

ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ? - ಎನ್ನರಸ,

ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದಳಾಕೆ

ನಿಮ್ಮೂರ ಬಂಡಿಯಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಬಿಟ್ಟಾಗ

ಓಡಿದುದು ದಾರಿ ಬೇಗ;

ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಕೇಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತುಂಬಿತ್ತು -

ನಿಮ್ಮೂರ ಸೇರಿದಾಗ

ಊರ ಬೇಲಿಗೆ ಬಂದು, ನೀವು ನಮ್ಮನು ಕಂಡು

ಕುಶಲವನು ಕೇಳಿದಾಗ,

ತುಟಿಯಲೇನೋ ನಿಂದು, ಕಣ್ಣಲೇನೋ ಬಂದು

ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪಾದುದಾಗ

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ

ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ? - ಎನ್ನರಸ,

ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದಳಾಕೆ