ಅತ್ತೆ ಮಾವರಿಗಂಜಿ

ಜಾನಪದ

ಅತ್ತೆ ಮಾವರಿಗಂಜಿ ಸುತ್ತೇಳು ನೆರೆಗಂಜಿ

ಮತ್ತೆ ಅಳುವ ದೊರೆಗಂಜಿ | ಎಲೆ ಮಗಳೆ

ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗೆ ಬಾಳಮ್ಮ ||

ಅತ್ತೆ ಮಾವರ ಪಾದ ತಂದೆ ತಾಯರ ಪಾದ

ಮತ್ತೆ ನಿನ ಗಂಡಾನ ಸಿರಿಪಾದ | ನೆನೆದಾರೆ

ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ಇಹುದು ಕೈಲಾಸ ||

ನೆರೆಮನೆಯ ಸಿರಿಗೌರಿ ನೀನಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಭೇದ ಬಗಿಬ್ಯಾಡ | ಎಲೆ ಮಗಳೆ

ತುಂಬಿದ ಮನೆಯ ಒಡಿಬ್ಯಾಡ ||

ಬಾಳುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂದಾರು

ಬಾಳುವೆಗೆಟ್ಟು ಮತಿಗೆಟ್ಟು | ಬಾಳಿದರೆ

ತೌರೂರು ಮನೆಗೆ ಎರವಾದೆ ||

ಕನ್ನಡಿಯು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹನ್ನೆರಡು ಚೂರಾಗಿ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸು ಎರಡಾಗಿ | ದಾಳಿಂಬೆ

ಹಣ್ಣಾದರೇನು ಸುಖವಿಲ್ಲ ||