ಚೆಲುವಯ್ಯ ಚೆಲುವೊ ತಾನಿ ತಂದಾನ

ಜಾನಪದ

ಚೆಲುವಯ್ಯ ಚೆಲುವೊ ತಾನಿ ತಂದಾನ

ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪೇ ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ

ಬೆಟ್ಟದ್ಮೇಗಳ ಜಲ್ಲೆಬಿದಿರು

ಬೇಲಿ ಮ್ಯಾಗಳ ಸೋರೆಬುರುಡೆ

ಲೋಲು ಕಿನ್ನುಡಿ ನುಡಿಸೋರ್ಯಾರಯ್ಯ

ಲೋಲು ಕಿನ್ನುಡಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ

ಕೇರಿ ಕೇರಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ

ನಮ್ಮ ಕೇರಿಗ್ಯಾಕೆ ಬರುವಯ್ಯ ||

ನಿಮ್ಮ ಕೇರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರುವೆ

ಕಂಡರ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ

ಬಂದೆಯಾಕೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆಮ್ಮೆ | ತಾ ಹೆಣ್ಣೆ

ಬಂದರೇನು ಕೊಡುವೆ ಹೇಳೆಣ್ಣೆ ||

ನಮ್ಮ ಕೇರಿಗ್ ಬಂದರೀಗ

ಕರಿಯ ಕಂಬ್ಳಿ ಗದ್ಗೆ ಹೂಡಿ

ತಂದು ಕೊಡುವೆ ಗಂಧವೀಳ್ಯಾವಾ ||

ಗಂಧನಾದ್ರು ಧರಿಸುತ್ತೀನಿ

ವೀಳ್ಯನಾದ್ರು ಮೆಲ್ಲುತೀನಿ

ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ||

ಚೆಲುವಯ್ಯ ಚೆಲುವೊ ತಾನಿತಂದಾನಾ

ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೆ ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||