ಚೆಲ್ವಿ ಚೆಲ್ವಿ ಎಂದು

ಜಾನಪದ

ಚೆಲ್ವಿ ಚೆಲ್ವಿ ಎಂದು ಅತಿಯಾಸೆ ಪಡಬೇಡ

ಚೆಲುವಿದ್ದರೇನೂ ಗುಣವಿಲ್ಲ | ಕೊಳೆನೀರು

ತಿಳಿಯಿದ್ದರೇನೂ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ||

ಕಪ್ಪು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಕಳವಾಳ ಪಡಬೇಡ

ನೇರಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಲು ಕಪ್ಪು | ಆದಾರು

ತಿಂದು ನೋಡಿದರೆ ರುಚಿ ಬಹಳ ||

ಕೆಂಪು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ

ಅತ್ತಿಯ ಹಣ್ಣು ಬಲು ಕೆಂಪು | ಇದ್ದಾರು

ಹೊಡೆದು ನೊಡಿದರೆ ಹುಳು ಬಹಳ ||

ಬಂಗಾರದ ಬಳೆತೊಟ್ಟು ಬಡವಾರ ಬೈಬೇಡ

ಬಂಗಾರ ನಿನಗೇ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

ಸಂಜೆಯಾಗುವುದೂ ತಡವಲ್ಲ ||