ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ

ಜಾನಪದ

ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ಸಾಜೆನುತ

ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ ವಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ

ಚೆಲ್ಲಿದರೋಕುಳಿಯ, ನಮ್

ಬಲ್ಲಿದರಂಗನ ವಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ

ಚೆಲ್ಲಿದರೋಕುಳಿಯೊ || ಪ ||

ಅರೆದರು ಅರಿಶಿಣವ

ಅದಕೆ ಬೆರೆಸೆರು ಸುಣ್ಣಾವ

ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ ಮೇಲೆ

ಗಂಧದೋಕುಳಿಯೊ ||

ಹಾಲಿನೋಕುಳಿಯೋ

ಒಳ್ಳೆ ಲೀಲಾದೋಕುಳಿಯೊ

ಲೋಲನಾದ ರಂಗನ ಮೇಲೆ

ಹಾಲಿನೋಕುಳಿಯೊ ||

ತುಪ್ಪದೋಕುಲಿಯೋ

ಒಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪದೋಕುಳಿಯೋ

ಒಪ್ಪವುಳ್ಳ ರಂಗನ ಮೇಲೆ

ತುಪ್ಪದೋಕುಳಿಯೊ ||

ಗಂಧದೋಕುಳಿಯೋ

ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂದದೋಕುಳಿಯೋ

ಅಂದವಾದ ರಂಗನ ಮೇಲೆ

ರಂಗಿನೋಕುಳಿಯೊ ||