ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ

ಜಾನಪದ

ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ

ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ

ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾವುದ

ಮಲ್ಲಯ್ನ ಮಡದಿ ಮರುಗಮ್ಮ | ಇರುವುದು

ಕಲ್ಲು ಮಳಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ||

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿವನೀ ವೆಲ್ಲಿಗಬಿಟ್ರೆ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗೋ ಮತಿಘಟ್ಟ | ರಾಮಂದ್ರೆ

ಬೆಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರುಸೆಯ ||

ಒಕ್ಕಾಲ ಉರುಗೆಜ್ಜೆ ಒಕ್ಕಾಲ್ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ

ಚೊಕ್ಕಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಕರಂಭ

ಚೊಕ್ಕಾಬೆಳ್ಳೀಲಿ ಮಕರಂಭ ಕೀಲಕುದುರೆ

ಒಕ್ಕಾವು ಮಾರ್ನೋಮಿ ಪೌಜೀಗೆ ||

ಆನೆ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ಅಂಗಾಳದ ಗೈದಾವೆ

ಜಾಣ ತಾನೇಕೆ ಒರಟಾನೆ

ಜಾಣ ತಾನೇಕೆ ಒರಟಾನೆ ಲೋ ನಿನ್ನ

ಡೋಲು ಲಾಲಿಸಿ ಕರೆದಾವೆ ||