ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ

ಜಾನಪದ

ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ

ಮಗದಾದ ಕೆರೆಗೆ

ಅಂಗೈಯಗಲ ಮೋಡನಾಡಿ

ಭೂಮಿತೂಕದ ಗಾಳಿಬೀಸಿ

ಗುಡಗಿ ಗುಡಾಡಿ ಚೆಲ್ಲಿದಳೊ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ||

ಏರಿಮ್ಯಾಗಳ ಬಳ್ಳಾಲು ರಾಯ

ಕೆರೆಯ ಒಅಳಗಲ ಬೆಸ್ತಾರು ಹುಡುಗ

ಓಡಿ ಓಡಿ ಸುದ್ದಿಯ ಕೊಡಿರಯ್ಯೋ

ನಾ ನಿಲ್ಲುವಳಲ್ಲ ||

ಅರುಸಾವಿರ ವಡ್ಡರ ಕರೆಸಿ

ಮೂದು ಸಾವಿರ ಗುದ್ದಲಿ ತರಿಸಿ

ಸೋಲು ಸೋಲಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಯ್ಯೊ

ನಾ ನಿಲ್ಲುವಳಲ್ಲ ||

ಆರು ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳ ತರಿಸಿ

ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕುಡುಗೋಲು ತರಿಸಿ

ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲಿಗೆ ರೈತವ ಬಡಿಸಯ್ಯೋ

ನಾ ನಿಲ್ಲುವಳಲ್ಲ ||

ಒಂದು ಬಂಡೀಲಿ ವೀಎದಡಿಕೆ

ಒಂದು ಬಂಡೀಲಿ ಚಿಗಲಿ ತಮಟ

ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮಾಡಿಸಯ್ಯೋ

ನಾ ನಿಲ್ಲುವಳಲ್ಲ ||