ನಿಂಬಿಯಾ ಬನಾದ ಮ್ಯಾಗಳ

ಜಾನಪದ

ನಿಂಬಿಯಾ ಬನಾದ ಮ್ಯಾಗಳ

ಚಂದ್ರಾಮ ಚಂದಾಡಿದ ||

ಎದ್ದೋನೇ ನಿಮಗ್ಯಾನ ಏಳುತಲಿ ನಿಮಗ್ಯಾನ

ಸಿದ್ದಾರ ಗ್ಯಾನ ಶಿವೂ ಗ್ಯಾನ

ಸಿದ್ದಾರ ಗ್ಯಾನ ಶಿವೂ ಗ್ಯಾನ ಮಾದಶಿವನೆ

ನಿದ್ರೆಗಣ್ಣಾಗೆ ನಿಮಗ್ಯಾನ || ನಿಂಬಿಯಾ ||

ಆರೇಲೆ ಮಾವೀನ ಬೇರಾಗಿ ಇರುವೋಳೆ

ಓಲ್ಗಾದ ಸದ್ದಿಗೆ ಒದಗೋಳೆ

ಓಲ್ಗಾದ ಸದ್ದೀಗೆ ಒದಗೋಳೇ ಸರಸತಿಯೆ

ನಮ್ನಾಲಿಗೆ ತೊಡಿರ ಬಿಡಿಸವ್ವಾ || ನಿಂಬಿಯಾ ||

ಎಂಟೆಲೆ ಮಾವಿನ ದಂಟಾಗಿ ಇರುವೊಳೆ

ಗಂಟೆ ಸದ್ದೀಗೆ ಒದಗೋಳೆ

ಗಂಟೆ ಸದ್ದೀಗೆ ಒದಗೊಳೆ ಸರಸತಿಯೆ

ನಮ್ ಗಂಟಾಲ ತೊಡರ ಬಿಡಿಸವ್ವಾ ||| ನಿಂಬಿಯಾ ||

ರಾಗಿ ಬೀಸೋಕಲ್ಲೆ ರಾಜಾನ ಒಡಿಗಲ್ಲೆ

ರಾಯ ಅಣ್ಣಯ್ನ ಅರಮನೆ

ರಾಯ ಅಣ್ಣಯ್ನ ಅರಮನೆಯ ಈ ಕಲ್ಲೆ

ನೀ ರಾಜಾ ಬೀದೀಲಿ ದನಿದೋರೆ || ನಿಂಬಿಯಾ ||

ಕಲ್ಲವ್ವಾ ಮಾತಾಯಿ ಮಲ್ಲವ್ವಾ ರಾಗೀಯ

ಜಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾನೆ ಉದುರವ್

ಜಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾನೆ ಉದುರವ್ವ ನಾ ನಿನಗೆ

ಬೆಲ್ಲಾದಾರತಿಯ ಬೆಳಗೇನು || ನಿಂಬಿಯಾ ||