ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ

ಜಾನಪದ

ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ

ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ

ಎಲ್ಲೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರಷ್ಟೇ

ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ|| ಪ ||

ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೋಡುಬಳೆ

ಘಂಟೆಗೆ ಎರಡೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು

ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಿತ್ತಳೆ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕೆಲ್ಲ ರವೆ ಉಂಡೆ

ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಉಸಲಿ

ಎಲ್ಲೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಸಂಡಿಗೆ

ಐದೊ ಆರೋ ಇಡ್ಲಿ

ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ಗತಿ

ಒಂದ್ ಲೋಟದ ತುಂಬಾ ಹಾಲು

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ರಾಮೇ ಗೌಡರ

ಸೀಮೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ||