ಹಾವು ತುಳಿದೇನೇ

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಹಾವು ತುಳಿದೇನೇ ಮಾನಿನಿ

ಹಾವು ತುಳಿದೇನೇ ||

ಹಾವು ತುಳಿದು ಹಾರಿ ನಿಂತೆ

ಜೀವ ಕಳವಳಿಸಿತೇ ಗೆಳತಿ,

ದೇಹತ್ರಯದ ಸ್ಮೃತಿಯು ತಪ್ಪಿ

ದೇವಾ ನೀನೇ ಗತಿಯೋ ಎಂದೆ ||

ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ ಹಾವು

ಹರನ ತೋಳಿನೊಳಿರುವ ಹಾವು,

ಧರೆಯ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆವ ಹಾವಿನ

ಶಿರವ ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಶಿವನ ದಯದಿ ||

ಬೋಧಾನಂದವಾಗಿ ಬರಲು

ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿ ಇರಲು

ಪಾದದಿಂದ ಪೊಡವಿಗೊತ್ತಲು

ನಾದಗೊಳಿಸಿತು ನಿಜದಿ ನೋಡಿ ||

ಕಾರಡಗಿ ಊರ ಹೊರಗೆ

ದಾರಿಗಟ್ಟಿ ತರುಬಿದಂಥ

ಘೋರ ತರದ ಉರಗ ಅದರ

ಕ್ವಾರಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿವ ತೆರದಿ ||

ಸತ್ಯ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶ ದೇವನ

ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಮಾನಿಗೆ

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ

ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಸಣ್ಣ ನಾಗರ ||