ತರವಲ್ಲ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ತರವಲ್ಲ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ

ಸ್ವರ ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರಿ

ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೇ

ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರಿ ||

ಮದ್ದಲಿ ದನಿಯೊಳು ತಂಬೂರಿ

ಅದ ತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಬೇಕೊ ತಂಬೂರಿ

ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕರ ಸುವಿದ್ಯೆಗೆ ಒದಗುವ

ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಂಬೂರಿ ||

ಬಾಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತಂಬೂರಿ

ದೇವ ಭಾಳಾಕ್ಷ ರಚಿಸಿದ ತಂಬೂರಿ

ಹೇಳಲಿ ಏನಿದರ ಹಂಚಿಕೆ ಅರಿಯದ

ತಾಳಗೇಡಿಗೆ ಸಲ್ಲ ತಂಬೂರಿ ||

ಸತ್ಯ ಶರಧಿಯೊಳು ತಂಬೂರಿ

ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮರಾಡುವ ತಂಬೂರಿ

ಬತ್ತೀಸರಾಗದ್ ಬಗೆಯನರಿಯದಂಥ

ಕತ್ತಿಗಿನ್ಯಾತಕೆ ತಂಬೂರಿ ||

ಹಸನಾದ ಮ್ಯಾಳಕೆ ತಂಬೂರಿ

ಇದು ಕುಶಲರಿಗೊಪ್ಪುವ ತಂಬೂರಿ

ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಓದುಪುರಾಣದಿ

ಹಸನಾಗಿ ಬಾರಿಸೊ ತಂಬೂರಿ ||