ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೃತಘ್ನ

ನಮಗಿಂತಲೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹೆಸರು.