ವಿಭಾಗ: ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ತಲೆ

ಉಳ್ಳವರು ಬಹಳಿಲ್ಲ - ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ - ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದೆಯೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ.