ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

    ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು 'ಗೂಗಲ್'ನ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿ.

    ಮತ್ತಷ್ಟು

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail