ಇಲ್ಲ

ನಾಳೆ ಬಾ ಎನ್ನುವವನಿಗಿಂತಲು ಇಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವನು ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರಿ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail