ಆಶ್ವಾಸ

ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ದಡ್ಡರಿಗೆ ಜಾಣರು ಹೇಳುವ ರೀತಿ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail