ಚಿಂತೆ

ಚಿಂತೆಯೇ ಉಪ್ಪು, ಸಂತೋಷವೇ ಸಕ್ಕರೆ - ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವ್ವರು ಸಹ್ರಾರು ಇದ್ದರೂ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನದವನೇ ಇಲ್ಲ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail