ಭಕ್ತಿಸುಧೆ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು