ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಮಿತವ್ಯಯ

ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆನಂದವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು.