ನಾಡುನುಡಿ ಗೀತೆಗಳು

ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಹುಯಿಲಗೋಳು ನಾರಾಯಣರಾಯರು
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಡಿ. ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ