ನಾಡುನುಡಿ ಗೀತೆಗಳು

ಹುಯಿಲಗೋಳು ನಾರಾಯಣರಾಯರು
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಡಿ. ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಮಿತಿ

ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಅತಿಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೋಗವೂ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.