ತೋಟಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ

ಜಾನಪದ

ತೋಟಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ

ತೋಳ ಬಂದೀತಮ್ಮ

ಹಸು ಮೈಸೋ ತಿಮ್ಮ

ಹಸು ಹಾದೀತಮ್ಮ

ಓಲೆ ಉರಿಸೋ ತಿಮ್ಮ

ಉರಿ ಸುಟ್ಟೀತಮ್ಮ

ಪಾಠ ಬರೆಯೋ ತಿಮ್ಮ

ಬಳಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ

ನೀರು ಸೇದೋ ತಿಮ್ಮ

ಕೈಯ್ಯಿ ನೋವು ಅಮ್ಮ

ಕಾವಲಿ ತಾರೋ ತಿಮ್ಮ

ಕಾಲು ನೋವು ಅಮ್ಮ

ಹೂವು ಬಿಡಿಸೊ ತಿಮ್ಮ

ಹಾವು ಬಂದೀತಮ್ಮ

ಊಟಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ

ಓಡಿ ಬಂದೆನಮ್ಮ