ಗೀತವಿಹಾರ


ಬಡತನ

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ - ಬಡತನವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail