ಮನುಷ್ಯ

ದೇವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ದರ್ಜಿ, ಧೋಭಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail