ಮುಂದೆ

ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವಿಂದು ಅರ್ಥ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail