ಬೈತಲೆ

ಬರೀ ಬೈಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ತಲೆ - ಉದಾ: ಮಾಸ್ತರರ ತಲೆ, ಮಡದಿಯ ತಲೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail