ವಿಭಾಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಯೌವ್ವನ

ವೃದ್ಧರ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನೂ, ಯುವಕರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸು.