ವಿಭಾಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಪೇಟೆ

ಮೋಸವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ.