ಮಿತ್ರ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಳುವ ಗೆಳೆಯ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail