ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ

ಹರೀಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ

ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಜತೆಗಾತಿ

ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ ಇಹಕು ಪರಕು ಸಂಗಾತಿ

ನೀ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾ... ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ

ಹೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗ ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಜೊತೆಗಾರ

ಹೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಬಾಳ ಕಥೆಗಾರ

ನೀ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲೀ || ಪ ||

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ನೋಟ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ಸ್ಪರ್ಶ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮುತ್ತನು ತಂದಾ ಆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ಕನಸು

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ಮುನಿಸು

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಕಂಬನಿ ತುಂಬಿ ನೀ ನಿಟ್ಟ ಸಾಂತ್ವನಾ..

ನೀ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲೀ || ೧ ||

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ಸರಸಾ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ವಿರಸಾ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲು ತಂದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾಣಿಕೆ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ಕವನ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ಪಯಣ

ನೆನಪಿದೆಯೆ ಮೊದಲಾ ದಿನದಾ ಭರವಸೆಯ ಆಸರೆ

ನೀ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲೀ || ೨ ||