ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ || ಪ ||

ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ

ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ || ಅ.ಪ. ||

ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸಿದ ಮಂತ್ರ

ಜಲಜ ವಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ

ಕಲುಷಪರ್ಪತಕಿದು ಕಲಶವಾಗಿಪ್ಪ ಮಂತ್ರ

ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ || 1 ||

ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ

ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ

ಧುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರ

ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ || ೨ ||

ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನು

ರಾಗದಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ

ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ದೀನರಕ್ಷಕ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ || ೩ ||