ವಿಭಾಗ: ಜೀವ ಜಗತ್ತು

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಪ್ರಳಯ

ಹೆಂಣು ಚಿನ್ನವನ್ನು, ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಲ್ಲೆ ಎಂದ ದಿನವೇ ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತದೆ.