ವಿಭಾಗ: ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಜೇಲು

ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳರು ತಂಗುವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟಹೌಸ್.